Jungle Gym Levice O.Z. (ďalej Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov s platnosťou do 24.5.2018 a v súlade s GDPR (Nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov s platnosťou od 25.5.2018 a Všeobecnými podmienkami Jungle Gym Levice O. Z.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Jungle Gym Levice O. Z. (ďalej len Prevádzkovateľ), Kpt. Nálepku 36 934 01 Levice, IČO:42335868 , ktorý je prevádzkovateľom registračného systému na doméne jungleregistracia.sk, webstránky junglepohybovaskola.sk

2. Účel spracúvania osobných údajov

a) Rezervačný systém
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré poskytne študent/Zákonný zástupca študenta pre vytvorenie účtu , pre prihlasovanie a registráciu účasti na jednotlivých lekciách, seminároch, workshopoch a iných aktivitách organizovaných prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ odosiela dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail) spätný mail s potvrdením o registrácií, potvrdením o prijatí platby. Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje pre umožnenie platnej registrácie Študenta, priradenie platby ku kontu, zabezpečenie všetkých študentom objednaných služieb a produktov súvisiacich s registráciou a účasťou na Lekciách, pre účely identifikácie Účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby na lekciách. Ďalej spracovanie osobných údajov za účelom archivácie dosiahnutých pohybových výsledkov Študenta, štatistické účely, zabezpečenie informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa, ďalej za účelom spracovania dokumentačných materiálov organizácie Jungle Gym Levice O. Z. .
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, meno a priezvisko zák. zástupcu, vek, zdravotné obmedzenie, e-mail, telefónny kontakt, identifikácia objednaných služieb a produktov, dátum a čas registrácie, dátum a stav platby.
Keďže sú tieto osobné údaje nevyhnutné pre účel poskytnutia služby, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

b) Marketingový informačný systém
Osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúva Prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý udeľuje dotknutá osoba dobrovoľne zaškrtnutím políčka vo formulári pri vytvorení účtu Študenta na webovej stránke Prevádzkovateľa a v kontaktnom formulári.
povolenie na spracúvanie osobných údajov na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie a to s platnosťou do jeho písomného odvolania. Študent súčasne súhlasí so zasielaním korešpondencie poisťovateľa na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. i.
Zoznam osobných údajov: Meno, Priezvisko, vek, e-mail, telefónny kontakt.
Tento súhlas je platný počas doby trvania registrácie účtu Študenta na webových stránkach Prevádzkovateľa  www.jungleregistracia.sk Prevádzkovateľ zruší účet Študenta a odstráni z databázy jeho osobné údaje v prípade, ak sa študent na svoj účet neprihlási po dobu min. piatich rokov, alebo ak študent požiada písomne Prevádzkovateľa o zrušenie účtu a vymazanie osobných údajov.

4. Spracovanie osobných údajov prostredníctvom Sprostredkovateľov

 • Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe zmluvy:
  a) Google Firebase
  https://firebase.google.com/support/privacy/#firebase_data_processing_and_security_terms

 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.

 • Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú uvedení pod p9smenami a, .

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

 • Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby trvania registrácie účtu študenta na webových stránkach Prevádzkovateľa www.junglepohybovaskola.sk., www.jungleregistracia.sk Prevádzkovateľ zruší účet Študenta a odstráni z databázy jeho osobné údaje v prípade, ak sa študent na svoj účet neprihlási po dobu min. piatich rokov, alebo ak študent požiada písomne Prevádzkovateľa o zrušenie účtu a vymazanie osobných údajov. (Jungle…...)

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • a) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 • b) Právo dotknutej osoby možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 • c) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

 • d) Dotknutá osoba, na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 • e) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.

 • f) Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 • g) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 • h) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 • I) Dotknutá osoba má pravo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov a. a b. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

3. COOKIES

Čo sú Cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uchovávané prostredníctvom vášho internetového prehliadača vo vašom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Cookies nám napríklad umožňujú identifikovať, že z vášho zariadenia navštevujete našu webovú stránku opakovane, čo nám umožňuje ponúknuť Vám obsah, ktorý zodpovedá vaším predchádzajúcim návštevám. Cookies nám tiež umožňujú zabezpečiť riadne fungovanie stránky www.junglepohybovaskola.sk a  môžeme vďaka nim zlepšovať jej funkčnosť a naše služby pre vás.

Aké typy a na aký účel Cookies používame?
Súbory Cookies sa môžu deliť podľa doby, počas ktorej sú vo vašom zariadení uchovávané alebo podľa účelu, na ktorý si uchovávané.

Podľa doby, počas ktorej sú Cookies vo vašom zariadení uchovávané, rozdeľujeme Cookies na dva základné typy, a to na dočasné a trvalé. Dočasné Cookies sú využívané len na účely jednej konkrétnej návštevy našej webovej stránky. Slúžia najmä na identifikovanie vášho zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón) pri opakovanom načítavaní častí našej webovej stránky v rámci jednej návštevy. Zlepšujú vám tak možnosti jej prehliadania. Po ukončení činnosti prehliadača webových stránok sú dočasné Cookies z vášho zariadenia odstránené. Trvalé Cookies nám pomáhajú rozpoznať vás ako unikátneho užívateľa našej webovej stránky a zostávajú uchované vo vašom zariadení až dovtedy kým uplynie ich vopred stanovená doba platnosti alebo kým ich nevymažete. Okrem toho nám trvalé Cookies umožnia poskytnúť vám pri ďalšej návšteve viac personalizovaný obsah našej webovej stránky.

Z hľadiska účelu využívame Cookies na zlepšenie funkčnosti našej webovej stránky, napríklad na ukladanie dočasných (stavových) informácií, teda informácií o fungovaní jednotlivých častí našej webovej stránky. Cookies tiež využívame na analýzu správania návštevníkov našej webovej stránky, vrátane sledovania návštevnosti jednotlivých podstránok, čo nám umožňuje upraviť webovú stránku tak, aby viac zodpovedala vašim potrebám. Cookies využívame tiež na účely cielenia on-line reklamy.

Naša webová stránka využíva v súvislosti so súbormi Cookies aj službu Google Analytics. Konrétne táto služba uchováva dáta o návštevnosti, nekonkretizuje IP adresu a dáta uchováva 14 mesiacov. 

Zmluva sprostriedkovania Google Analytics nástroja: 
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html pre